Pasaulinis tiekėjų etikos kodeksas


Paskirtis ir taikymo sritis

„PepsiCo“ įsitikinimu, elgtis etiškai ir atsakingai ne tik teisinga, bet ir naudinga jos verslui. „PepsiCo“ sukūrė Pasaulinį tiekėjų etikos kodeksą (toliau – „Tiekėjų etikos kodeksas“), kuris skirtas išdėstyti visame pasaulyje mūsų puoselėjamus lūkesčius dėl verslo sąžiningumo, darbo praktikos, darbuotojų sveikatos ir saugos bei aplinkos valdymo srityse. „PepsiCo“ Tiekėjų etikos kodeksas skirtas papildyti „PepsiCo“ Bendrąjį etikos kodeksą bei kitus jame nurodytus bendrovės politikos dokumentus ir standartus.

Siekiama, kad šio Kodekso reikalavimų laikytųsi su „PepsiCo“ padaliniais visame pasaulyje bendradarbiaujantys tiekėjai, pardavėjai, rangovai, konsultantai, atstovai ir kiti prekių tiekėjai ir paslaugų teikėjai.

Verslo etikos principai

„PepsiCo“ siekia, kad jos tiekėjai veiklą vykdytų atsakingai, atvirai, sąžiningai ir skaidriai, bei laikytųsi šių principų:

1. Išmanyti visus jiems taikomus valstybių, kuriose vykdo veiklą, įstatymus ir kitus teisės aktus, bei jų laikytis.

2. Siekiant bendradarbiavimo su „PepsiCo“, paisyti sąžiningos konkurencijos reikalavimų, susilaikyti nuo kyšių, padėkų ar bet kokio vertingo daikto dovanojimo stengiantis įgyti nepagrįstą konkurencinį pranašumą.

„PepsiCo“ siekia vykdyti veiklą paisydama įstatymų ir veiklos etikos reikalavimų, laikantis laisvosios konkurencijos rinkos principų. Korupciniai susitarimai su klientais, tiekėjais, vyriausybės pareigūnais ar kitais trečiaisiais asmenimis yra griežtai draudžiami. „Korupcija“ paprastai reiškia asmeninės naudos arba konkurencinio pranašumo siekimą netinkamomis ar neteisėtomis priemonėmis.

3. Skatinti įvairaus pobūdžio darbinius santykius ir užtikrinti, kad darbovietėje nebūtų diskriminacijos, užgauliojimo ar kitokio netinkamo elgesio su darbuotojais atvejų.

„PepsiCo“ tiekėjai turi sukurti darbo aplinką, kurioje darbuotojai ir verslo partneriai jaustųsi gerbiami ir vertinami už jų indėlį. Nebus toleruojamas užgauliojimas, įskaitant nepageidaujamą žodinį, vizualinį, fizinį ar bet kokį kitokį poveikį, kuriuo darbe būtų kuriama baimės, agresijos ar priešiškumo atmosfera. Sprendimai dėl įdarbinimo turi būti priimami atsižvelgiant į kvalifikaciją, įgūdžius, darbinius rezultatus ir patirtį.

4. Elgtis su darbuotojais sąžiningai, taip pat ir darbo užmokesčio, darbo laiko ir atlyginimo srityse. 

„PepsiCo“ tiekėjai turi laikytis visų atitinkamų norminių ir individualių teisės aktų reikalavimų bei apskritai su darbuotojais elgtis sąžiningai. Darbo laikas, darbo užmokestis, išmokos turi atitikti įstatymų nustatytus ir pramonės šakoje nusistovėjusius standartus, įskaitant susijusius su minimaliu darbo užmokesčiu, viršvalandžiais, kitais atlyginimo elementais bei išmokomis, kurias darbuotojas turi teisę gauti pagal įstatymus.

5. Nenaudoti jokių formų priverstinio ar privalomojo darbo.

„PepsiCo“ tiekėjai įsipareigoja gerbti ir saugoti pagrindines žmogaus teises. Sprendimai dėl įdarbinimo turi būti pagrįsti laisvu pasirinkimu, neturi būti naudojamas priverstinis arba kalinių darbas, negalima taikyti jokių fizinių bausmių, grasinimų naudoti jėgą ar kitokias fizinio, seksualinio, psichologinio ar žodinio poveikio priemones, kad būtų įtvirtintas disciplinos laikymasis ar kontrolė.

6. Nenaudoti vaikų darbo.

Tiekėjai turi paisyti minimalaus darbuotojų amžiaus apribojimų, įtvirtintų nacionaliniuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose, bei laikytis atitinkamų Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) nustatytų standartų. Tiekėjas jokiu būdu neturi teisės leisti vaikams atlikti darbo, kuris jiems sukeltų neleistiną fizinę grėsmę, galinčią pakenkti vaikų fiziniam, protiniam ar emociniam vystymuisi, ar trukdytų jų mokyklinio lavinimo procesui.

7. Gerbti darbuotojų teisę laisvai burtis į asociacijas ir dalyvauti derybose dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo laikantis vietos įstatymų. 

Laikantis galiojančių įstatymų, „PepsiCo“ tiekėjai įsipareigoja gerbti darbuotojų teisę tapti asociacijų ar darbuotojų organizacijų nariais ar atsisakyti narystės jose.

8. Užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

„PepsiCo“ tiekėjai privalo aktyviai valdyti grėsmių darbuotojų sveikatai ir saugumui riziką, siekdami, kad darbinėje aplinkoje būtų išvengta profesinių susirgimų ir traumų. Tiekėjai privalo naudoti valdymo ir kontrolės sistemas, kurios padėtų nustatyti grėsmes ir įvertinti bei kontroliuoti konkrečiai pramonės šakai būdingą riziką. Be to, tiekėjai privalo užtikrinti, kad darbuotojai gautų geriamojo vandens ir galėtų naudotis tinkamais sanitariniais mazgais, avariniais išėjimais ir pagrindine priešgaisrinės saugos įranga, skubios pagalbos rinkiniais ir galimybe susisiekti su aplinkos apsaugos, ugniagesių ir greitosios medicinos pagalbos tarnybomis.

9. Vykdyti veiklą tausojant aplinką bei laikantis įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų aplinkosaugos reikalavimų.

Siekiant užtikrinti švaresnį orą ir vandenį bei sumažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį būtina įvertinti galimą kasdienių verslo sprendimų poveikį aplinkai bei gamtinių išteklių tausojimo galimybes, perdirbimą, aplinkai kenksmingų medžiagų naudojimo gamyboje mažinimą ir taršos kontrolę.

10. Vesti tikslią finansinę ir buhalterinę apskaitą laikantis visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei visuotinai priimtos apskaitos praktikos.

11. Pristatyti galiojančius kokybės ir maisto saugos standartus atitinkančius produktus ir paslaugas.

„PepsiCo“ visose grupės įmonėse siekia gaminti aukštos kokybės ir saugius produktus. Siekiama, kad mūsų produktų kūrime, tvarkyme, pakavime ar saugojime dalyvaujantys tiekėjai:

  • išmanytų ir laikytųsi produktų kokybės standartų, politikos, specifikacijų ir procedūrų, kurie taikomi jų gamybos vietose pagamintiems produktams;
  • laikytųsi ir nepažeistų geros gamybos praktikos ir bandymų protokolų reikalavimų;
  • laikytųsi visų galiojančių federaliniu, valstijų ir vietos lygiu priimtų maisto saugos srities įstatymų ir teisės aktų reikalavimų;
  • nedelsiant informuotų „PepsiCo“ apie veiksnius, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos „PepsiCo“ produkto vertinimui visuomenėje.

12. Skatinti Tiekėjų etikos kodekso laikymąsi įtvirtinant tinkamus valdymo procesus ir bendradarbiauti su „PepsiCo“ jos prašymu nustatant pagrįstas vertinimo procedūras.

Bendradarbiaudami su „PepsiCo“ tiekėjai privalo sudaryti sutartis ir vykdyti pirkimo užsakymus, kurie įpareigotų laikytis Tiekėjų etikos kodekso. Norėdama patikrinti, kaip tiekėjas laikosi Tiekėjo etikos kodekso reikalavimų, „PepsiCo“ turi teisę iš anksto įspėjusi atlikti pagrįstą auditą.

13. Laikytis „PepsiCo“ politikos dėl „PepsiCo“ darbuotojams skiriamų dovanų ir pramogų bei bendradarbiaujant su jais galimų interesų konfliktų.

„PepsiCo“ tiekėjams draudžiama teikti arba siūlyti dovanas „PepsiCo“ darbuotojams, kurios galėtų netinkamai paveikti „PepsiCo“ verslo sprendimų priėmimą ar suteikti nepagrįstą konkurencinį pranašumą.

14. Pranešti apie įtariamus Kodekso pažeidimus.

Apie įtariamus šio Kodekso pažeidimus tiekėjo darbuotojai arba partneriai gali pranešti „PepsiCo“ pranešimų „karštąja linija“ numeriu 1-866-729-4888 Jungtinėse Amerikos Valstijose arba tam skirtais telefono numeriais kitose pasaulio šalyse. Tarptautinių pranešimų „karštosios linijos“ telefono numerių sąrašas pridedamas prie šio Tiekėjų etikos kodekso ir gali būti atnaujintas, pakeitimus pateikiant adresu https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/52943/index.html.

Skambučiai į „karštąją liniją“ visame pasaulyje priimami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Pranešimus taip pat galima pateikti elektroniniu būdu pranešimams skirta interneto linija, adresu https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/52943/index.html.

Visi telefonu ar internetu pateikti atitinkami pranešimai yra laikomi konfidencialiais, o pageidaujant pranešimą pateikusio asmens konfidencialumas yra garantuojamas, jei tokią galimybę numato įstatymai.